KTO FINANCUJE SPOLužitie-COExistence o.z. ?

SPOLužitie-COExistence-EGYüttélés-WSPólnota-ZUSammenleben-CONvivencia (v skratke je možné používať aj názov: SPOLužitie-COExistence o.z.), Námestie sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 42406846, DIČ: 2120001928, Registračné číslo: VVS/1-900/90-45276, Registrový úrad: MV SR, registrácia vykonaná dňa 23.1.2015 financujú výlučne členovia občianskeho združenia.

K 24. januáru 2024 neprispel na činnosť združenia žiadny štátny alebo verejný subjekt, organizácia atď. a to napriek viacerým žiadostiam združenia o pomoc, grant, dotáciu a pod..