Čo sú ciele občianskeho združenia SPOLužitie-COExistence ?

Cieľom združenia SPOLužitie-COExistence-EGYüttélés-WSPólnota-ZUSammenleben-CONvivencia je podpora spolužitia národov a národností žijúcich na území Slovenskej republiky, prípadnej aj v celej Európskej únie a najmä, nie však iba: zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, zvukových  a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov, podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby, výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín, vzdelávacie projekty,  zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity. výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín, podpora vzdelávania a školenia v oblasti práv národnostných menšín, analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín, interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami, podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi  národnostnými menšinami navzájom, projekty zamerané na identifikáciu a spoznávanie spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií, projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí, podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov, podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín.