Návrhy na ústavných sudcov ukázali aj rozmýšľanie Čižnára či šéfky súdnej rady Praženkovej

| dennikn.sk |9. januára 2019 17:21 | Monika Tódová | Lenka Praženková a Jaromír Čižnár. Foto – N a TASR Návrhy na ústav Predsedníčka súdnej rady navrhla za ústavnú sudkyňu štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú, generálny prokurátor Juraja Sopoligu, ktorý bránil Harabina. Keď v piatok 23. marca minulý rok Rafael Janíček stál na pódiu trenčianskeho zhromaždenia Za slušné Slovensko a rozprával o tom, ako chcela mafia zničiť jeho otca, miestneho podnikateľa, s pomocou skupiny policajtov a mafiánov, nevedel, že sudkyňa Monika Jankovská sa…

Bezpečnostné previerky kandidátov na ústavných sudcov?

18. 09. 2018 | JUDr. Peter Rajňák, sudca Okresného súdu Nové Zámky | Bez­peč­nos­tné pre­vier­ky kan­di­dá­tov na ús­tav­ných sud­cov? V pos­led­nom ča­se sme sved­ka­mi dis­ku­sií o no­vých pod­mien­kach voľ­by ús­tav­ných sud­cov. Pod­ľa prip­ra­vo­va­nej zme­ny ús­ta­vy, ús­tav­ný sud­ca mu­sí byť všeo­bec­ne uz­ná­va­nou osob­nos­ťou v od­bo­re prá­va a tak­tiež sa za­vá­dza ús­tav­ný pred­pok­lad sú­vi­sia­ci s mo­rál­nou in­teg­ri­tou dot­knu­tej oso­by spo­čí­va­jú­ci v tom, že da­ná oso­ba svo­jím do­te­raj­ším ži­vo­tom dá­va zá­ru­ku, že fun­kciu sud­cu Ústav­né­ho sú­du bu­de vy­ko­ná­vať riad­ne, čes­tne, ne­zá­vis­le a nes­tran­ne….

Baránik má platiť 200-tisíc za kritiku sudkyne preventívne, rozhodol súd. Môže si teda poslanec povedať čo chce?

 03. júl 2018  | Veronika Prušová | utorok 3. júla 2018 08:48 | Poslanec SaS Alojz Baránik. foto – TASR Poslanec sa kriticky vyjadril o bratislavskej sudkyni Ayše Pružinec Erenovej, za čo má podľa súdu zaplatiť vysoké odškodnenie. Je to na diskusiu, rovnako ako to, či poslanec môže v pléne slovne zaútočiť na kohokoľvek.  Výroky o bratislavskej krajskej sudkyni Ayše Pružinec Erenovej môžu vyjsť poslanca SaS Alojza Baránika draho. Slová naznačujúce jej korupčné správanie zazneli v parlamente, a tak sa poslanec bráni…

Ani druhé hromadné výberové konanie na sudcov nedopadlo dobre

| domov.sme.sk | 17. jún 2018 o 21:40 TASR | Ilustračné foto.(Zdroj: TASR/AP) Z celkovo 95 určených miest sa podarilo obsadiť tretinu. BRATISLAVA. Ani historicky druhé hromadné výberové konanie na sudcov okresných súdov nedopadlo priaznivo. Ôsmim krajským súdom sa v jarnom termíne podarilo z celkovo 95 určených miest kandidátov na sudcov obsadiť tretinu – 34 miest Vyplýva to zo zápisníc zverejnených krajskými súdmi na webe ministerstva spravodlivosti. Najhoršie skončil výber v Trnavskom kraji, kde sa z ôsmich sudcovských miest…

Súdna rada na svojom zasadnutí dňa 30.4.2018 prijala výklad zásad sudcovskej etiky

03. máj 2018  Súdna rada Slovenskej republiky  na svojom zasadnutí dňa 30. apríla 2018  k podnetu podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplneného listom z 23. októbra 2017   schválila  nasledujúce s t a n o v i s k o : V záujme správnej a jednotnej interpretácie a aplikácie zásad sudcovskej etiky na podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 ohľadne jej…